Hírlevél

3000 Ft. levásárolható kupon minden feliratkozónak az első vásárlásból! (Minimum 10 ezer forintos vásárlás esetén.)

  a

  Általános szerződési feltételek és adattovábbítási nyilatkozat

  A www.kozycraze.com weboldalra és a webáruházon keresztül történő vásárlásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

   

  1. Bevezetés

  Kérjük Önt, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) szíveskedjen átolvasni, mivel a regisztrációjával és/vagy a megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem jogosult a webáruház honlapjára történő regisztrálásra és a rendelés leadására. 

  Jelen ÁSZF tartalmazza a www.kozycraze.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit, a regisztráció, a Honlapon keresztül történő vásárlás folyamatára és a Honlap egyéb szolgáltatásai igénybevételének feltételeire vonatkozó szabályokat, illetve a Felhasználó egyes jogait és kötelezettségeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval és a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, valamint tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá külön kijelölés elfogadásával nyilatkozik, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában meghatározott módon hozzájárult. Az ÁSZF elfogadásakor jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató önálló ablakban teljes terjedelemben olvasható. 

  A Felhasználók közül fogyasztónak kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2. § a) pont szerint meghatározott személyek minősülnek (továbbiakban: fogyasztó). A jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok alapján a fogyasztókat megillető többlet jogok kizárólag a fogyasztónak is minősülő Felhasználókat illetik meg.

  A Honlap tárhely szolgáltatója a WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.(cégjegyzékszám: Cg. 01 09 949386; székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4. 1. em. 5.).

   

  2. A Szolgáltató

  Név: Koncz Orsolya E. V.

  Székhely: 1037, Budapest, Remete köz 20. 

  Képviselő neve: Koncz Orsolya

  Nyilvántartási szám: 52592339

  Adószám: 69027170-1-41

  Közösségi adószám: HU69027170 

  E-mail cím: orsi@kozycraze.com 

  Telefonszám: +36702983298

   

  3. A honlapon folytatott tevékenység

  Szolgáltató a Honlapjáról elérhető on-line internetes rendszert (webshop) létesített az általa forgalmazott termékek, különösen lakberendezési kiegészítők adásvétele céljából.

  A Honlap a Szolgáltató által üzemeltett és meghatározott tartalommal rendelkező honlap, melyen a Felhasználók tájékozódhatnak a Szolgáltatóról, a Szolgáltató termékeiről és szolgáltatásairól, azok áráról és egyéb díjairól, a webshopba történő regisztrációról és a vásárlás menetéről. 

   

  4. Felhasználási feltételek

  4.1. Felelősség

  A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A vásárlással összefüggésben a felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét, azaz a termékek árát.

  A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

  A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

  A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

  A Honlapon 18. életévét be nem töltött személy nem vásárolhat, ennek valóságtartalmáért a megrendelés során, illetve a regisztrációkor a Felhasználó tartozik felelősséggel.

  A személyes adatokat kezelésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

  A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

  A Honlap egyes oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  Amennyiben a Felhasználó a Honlap felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

  Szolgáltató és Felhasználó között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó eláll a vásárlástól, vagy ha a Szolgáltató a Felhasználó jogsértő magatartása vagy az ÁSZF megsértése miatt törli a Felhasználót.

  A szerződő felek mentesülnek a szerződés alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok vis maior következményeként állnak elő. (82) A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a megrendelést követően merülnek fel, és amelyek olyan természetű események, hogy azok bekövetkeztét a felek nem láthatták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe tartoznak különösen: áramszünet, internet kimaradás, sztrájk, árvíz, tűz, katonai cselekmények és bármely más a felek elvárható befolyási körén kívül eső körülmények. (83) Ilyen jellegű esemény beálltakor, az érintett fél, a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet a vis maior természetéről, mértékéről és várható időtartamáról, továbbá köteles minden, tőle általában elvárhatót megtenni a vis maiorból származó károk enyhítése érdekében.

  4.2. Szerzői jogok, védjegyoltalom

  A Honlap üzemeltetője és az oldal tartalmának létrehozásában közreműködők a szerzői jogukat fenntartják a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján.

  A Honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások, cikkek, a képek, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldás szerzői mű (a továbbiakban: “mű”), és a fenti törvényben megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt állnak, illetve védejegyoltalom alatt állhatnak. 

  A Honlapon fellelhető művekről bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az írásbeli előzetes hozzájárulásunk nélkül. Minden jogosulatlanul felhasznált tartalmi elem (pl. cikk, leírás, kép) után a Szolgáltató használati díjat, kártérítést érvényesíthet. Ez a tilalom nem érinti a szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

  A tartalmi elemek gazdasági, üzleti célú továbbítása és bármely módon történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével és az engedélyben foglaltak szerint történhet.

  4.3. A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó, a szerződéskötést megelőző további tájékoztatások

  Szolgáltató jelen ÁSZF-en túl külön határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. A Felhasználónak a Honlap használatával összefüggő kötelezettségeit jelen ÁSZF rendelkezései szabályozzák.

  A termék megvásárlása során a Felhasználónak az ellenérték és a megrendelés során feltüntetett szállítási díj megfizetésén túlmenő fizetési kötelezettsége nincsen. Ezen mentesség nem vonatkozik a Felhasználó esetleges kártérítési és egyéb felelősségi kötelezettségből eredő fizetési kötelezettségre, illetve arra az esetre, amennyiben a Honlapon vagy jelen ÁSZF-ben a megrendeléssel összefüggésben ilyet a Szolgáltató külön és egyértelműen megjelöl (pl. a vámfizetés esete). A szállítási díjszabást és a szállítással felmerülő egyéb költségeket a Szolgáltató a mindenkori partner futárcégei aktuális szállítási díjainak és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően állapítja meg.

  A Szolgáltató a szolgáltatás során letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot nem nyújt.

  A Szolgáltató digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedései, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatója tájékoztatását és általános szerződési feltételeit is: 

  Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99 % feletti. Az adattartalom tárolása RAID technológiával több merevlemezen, szervereken történik. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül az adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom nagy valószínűséggel visszaállítható.

  A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: 

  A megjelenő adatok tárolása adatbázisban, valamint a tárhelyszolgáltató szerverein történik. Az érzékeny adatok kódolása processzorba épített hardveres támogatással történik.

  A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát.

   

  5. A Honlapon történő vásárlás

  5.1. Megrendelés folyamata

  A Honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A Szolgáltató a Honlapon árult termékeinek bemutatását, az egyes termékekkel kapcsolatos kötelező és egyéb információkat az egyes termékek leírásánál biztosítja. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy az általa árult termékeknek csak forgalmazója, azokat nem ő állítja elő és nem ő gyártja. 

  A Honlapon a termékekhez kapcsolódó fényképek illusztrációk, melytől bizonyos esetekben a valós termék színében, méretében vagy részleteiben eltérhet, erről a termék oldalán információ található.

  A termékek ára azok megnevezése mellett található, egy darabra vonatkoztatva. A megrendelt termékek ára az ellenszolgáltatás adóval megnövelt összegét tartalmazza magyar forintban kifejezve, azaz a Honlapon feltüntetett termékek ára az ÁFA összegét magába foglalja. A Honlapon a Felhasználó regisztráció nélkül is megtekinthet minden, a termékekkel összefüggő adatot, lényeges információt az egyes termékeknél szereplő tájékoztatásokban, leírásokban. A termékeket és szolgáltatásokat a Honlapon feltüntetett bruttó ár ellenében lehet megvásárolni. A vételár a csomagolás költségét tartalmazza. 

  Az akciós termékek kategóriában az webshopban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Főoldalon a Legújabb termékek címsor alatt találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

  A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

  A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

  A webshop szolgáltatás elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

  A választott termék a kosárba teszem gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A kosárban szereplő termékek melletti x megnyomásával és a Kosár frissítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Tovább a pénztrához gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

  Szolgáltató a 2. pontban megjelölt elérhetőségeken biztosítja a Felhasználóknak a vele történő kapcsolatfelvételt a megrendelésekkel, azok esetleges módosításaival, valamint egyéb információkéréssel kapcsolatban.

  A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben és a Honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

  A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl. a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

  Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Saját fiók, majd a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után a bal oldali menüben megjelenik egy Fiókadatok menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

  5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

  A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

   A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

  5.3. A szerződés létrejötte

  A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  A szerződés a visszaigazolás megérkezésével jön létre.

  5.4. A szerződés iktatása

  A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a Felhasználó által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

  5.5. Hibás áron történő megrendelés

  Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a Honlapon a termék hibás áron szerepel. Hibás áron nem áll módunkban a rendelést elfogadni és kiszállítani. A termék hibás áron történő megrendelése esetén a Szolgáltató és a vásárló között nem jön létre szerződés. Hibás áron történő rendelés estén is az automatikus visszaigazoló e-mailt elküldi a rendszerünk, amely azonban még nem tekinthető a rendelés elfogadásának. Ebben az esetben a rendelés visszaigazolásáról értesítő emailt (lásd 5.2. pont) a Szolgáltató nem küldi meg a Vevő részére, ugyanis a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vásárlót az új adatokról. A vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

  5.6. Számla

  A vásárlásról készült számlát a Szolgáltató a sikeres tranzakciót követően állítja ki, és a megvásárolt termék szállításával egyidejűleg, vagy elektronikus úton küldi meg a Felhasználónak az általa megadott címre/e-mail címre. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató digitálisan aláírt és időbélyegzővel ellátott elektronikus számlát állítson ki és azt e-mailben megküldje a Felhasználó részére. 

  5.7. Fizetési módok

  5.7.1. Előre utalás

  5.7.2. Bankkártyás fizetés Barion rendszeren keresztül

  5.7.3. PayPal

  Az egyéb fizetési módokról, kedvezményekről (pl. ajándékutalvány, hűségpont) a Felhasználó a Honlapon talál tájékoztatást.

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékeket a Szolgáltató kizárólag akkor köteles szállítani, ha a Szolgáltató számláján a jóváírás megtörtént. A megrendelt termékek tulajdonjogát a Szolgáltató a vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja, a tulajdonjogot Szolgáltató kizárólag a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg ruházza át Felhasználóra.

  5.8. Átvételi lehetőségek, szállítás

  A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbítsa a termék feladását, kiszállítását végző partnereinek a szolgáltatás teljesíthetősége céljából.

  A rendelések kiszállításához a Szolgáltató szállítási partnercégeket és futárszolgálatokat alkalmaz, melyért külön díjat számol fel. A szállítási díj és idő függ a megrendelt termékek mennyiségétől, a szállítás kért időpontjától és a szállítási hely távolságától. A jelen ÁSZF-ben rögzített szállítási idők tájékoztató jellegűek. A szállítási díj a Honlapon a vásárlás folyamata során feltüntetésre kerül.

  Amennyiben a Felhasználó egyszerre több terméket rendel, melyekre külön szállítási feltételek vonatkoznak, akkor a Szolgáltató kizárólag a nagyobb összegű szállítási díjat számolja fel. Ebben az esetben a Szolgáltató nem garantálja továbbá, hogy a megrendelt termékeket a Felhasználó egyszerre, ugyanabban az időpontban kapja meg.

  Az Európai Unión kívüli országból származó termékeknél a termékek árába a Szolgáltató beépítette a behozatal ÁFA és 150 euró érték felett a vám költségeit. Szolgáltató felhívja a figyelmet azonban arra, hogy amennyiben a Felhasználó több kisebb értékű terméket rendel és azok értéke a szállítási költséggel együtt eléri a 150 eurót, akkor a szállítás vámköteles lesz. Ebben az esetben a Szolgáltató felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot és megadja a vám pontos összegét, amelyet a Felhasználó előre köteles megfizetni. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni.

  Szolgáltató kizárólag a megrendelt termékek szállítási partnernek történő átadásra vállal felelősséget. A szállítás során keletkezett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  A csomagok kiszállítása munkanapokon történik, a raktáron lévő termékeket maximum 7 munkanapon belül adjuk postára.

  A raktáron nem található, de rendelhető termékek esetén a szállítási idő jellemzően 1-6 hét. A rendelhető termékek várható beérkezéséről mindig tájékoztatjuk a Felhasználót az általa megadott elérhetőségen.

  A csomag várható érkezéséről a futárcég e-mailben értesíti a Felhasználót.

  A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól a jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

  Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

   

  6. Elállási jog

  6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

  A Fogyasztó jogosult a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

  Fogyasztót a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

  Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

  A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

  A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

  A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

  A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

  Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  6.2. A Fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási jog:

  • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti.
  • Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
  • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
  • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
  • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
  • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
  • Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.
  • Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
  • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.
  • Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.
  • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.
  • Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
  • A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát, továbbá a Szolgáltató a szerződésről visszaigazolást küldött a Fogyasztó részére.

   

  7. Szavatosság, jótállás

  7.1. Kellékszavatosság

  A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

  Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

  Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  A Felhasználó — választása szerint — az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 
  • Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy — végső esetben — a szerződéstől is elállhat.
  • Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

  A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

  A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő egy éven belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő 1 év elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

  7.2. Termékszavatosság

  Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó — választása szerint — a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

  7.3. Jótállás

  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

  A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás időtartama

  a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

  b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

  c) 250 000 forint eladási ár felett három év,

  melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

  A szavatossági, jótállási igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

  Név: Koncz Orsolya E. V.

  Levelezési cím: 1037 Budapest, Remete köz 20.

  Telefonszám:+36702983298

  E-mail cím: info@kozycraze.com

   

  8. Jogérvényesítési lehetőségek

  8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

  A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  Név: Koncz Orsolya E. V.

  Levelezési cím: 1037 Budapest, Remete köz 20.

  Telefonszám:+36702983298

  E-mail cím: info@kozycraze.com

  A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt őriz.

  A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

  A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

  Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

  A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

  A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. 

  A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

  8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület, székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.),
  • bírósági eljárás kezdeményezése.

   

  9. Egyéb rendelkezések

  9.1. ÁSZF, árak módosítása, kapcsolattartás

  A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal egyoldalúan bármikor módosíthatja, a módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

  A jogviszonnyal kapcsolatban tett érvényes jognyilatkozat csak írásban érvényes. Amennyiben a közlés megküldése a vásárlás, illetve regisztráció során megadott e-mail címre történik, úgy az elküldéstől számított 5. napon a közlést kézbesítettnek kell tekinteni.

  9.2. Technikai korlátok

  A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

  A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet, stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, az internetes bankkártyás fizetés ellenértékeként a Felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

  9.3. Adatvédelmi szabályzat

  A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://kozycraze.com/adatkezelesi-tajekoztato

    

  Jelen ÁSZF 2022. január 1-től visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

  Budapest, 2022. Január 1.

   

   

  ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT 

   

  Tudomásul veszem, hogy a Koncz Orsolya E.V. (1037 Budapest, Remete köz 20.) adatkezelő által a kozycraze.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

  X